اطلاعات شرکت

آگهی اخرین تغییرات شرکت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نام شخصیت حقوقی: پارس عمران تفتان
نوع شخصیت حقوقی: شرکت سهامی خاص
شناسه ملی: 10500079996
تاریخ تاسیس: 1388/07/11
تاریخ اخرین به روز رسانی : 1399/04/08
شماره ثبت: 4579

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:33434506-054