پس از پیدا شدن ساختار شهرنشینی در جوامع مختلف، یکی از دغدغه های مهم بشر، منتقل کردن آب به مناطق مختلف بوده است.
به همین منظور از خطوط انتقال آب به روش های مختلف استفاده کرده است.

امروزه هم برای رساندن آب به شهرک های صنعتی، کارخانجات و مناطق مختلف شهری و روستایی یکی از ملزومات پروژه های مهندسی است.