با توجه به وقوع سیلاب های متناوب در استان های شمالی و خسارت های كلان وارده ناشی از آن در بخش های مختلف، تهیه و تدوین نظام نامه مدیریت لایروبی رودخانه ها و نهرهای كشاورزی در این استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.