عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستاهای اسکان و قادرآباد

کارفرما:شرکت آب و فاضلاب  استان استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب

سال اجرا: ١٣٩٧

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴