خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان

کارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشاور: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

سال اجرا: ١٤٠٠

زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه ۳۹ (بزرگمهر ۱)- پلاک ۷ تلفن:۳۳۴۳۴۵۰۶-۰۵۴