خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان

کارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی نظارت: تاریخ و شماره قرارداد:
اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظنی گابیونی حوزه شهرستان نیکشهر و لایروبی رودخانه های مخت و ملوران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/22 - پ/89/128
اطلاعات بیشتر

مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری میان کنگی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/22 – پ/89/128

اطلاعات بیشتر

مرمت و بازسازی تیکه های آبیاری چاه نیمه

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/23 – پ/89/128

اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظتی بتنی و گابیونی مرکز و جنوب استان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ و شماره قرارداد: 1389/11/20 – پ/89/209

اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی و بتنی حوزه چابهار و کنارک و ایرانشهر

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت:معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1392/04/31 – پ/92/111

اطلاعات بیشتر

مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری بمپور و باهوکلات

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/10/15 – پ/93/146

اطلاعات بیشتر

احداث دیوارهای حفاظتی گابیونی حوزه سیستان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت:مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/12/12 – پ/93/153

اطلاعات بیشتر

احدات سازه و مکانیکال ایستگاه پمپاژ شماره ۱ و خط انتقال پساب زاهدان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور ری آب

تاریخ و شماره قرارداد: 1394/04/31 – پ/94/141

اطلاعات بیشتر

احداث سازه های کنترلی روی کانالهای آبیاری میانکنگی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسیم مشاور پارس کنسولت

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/04/28 – پ/95/136

اطلاعات بیشتر