لایروبی رودخانه های کهیر ، کاروان و مخزن بند شیر گواز

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/03/20 – پ/93/107

اطلاعات بیشتر

لایروبی رودخانه های نیکو جهان، کهورکان، کاجو و مخزن سد بمپور

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1394/04/07 – پ/94/127

اطلاعات بیشتر

احداث سازه های کنترلی روی کانالهای آبیاری میانکنگی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسیم مشاور پارس کنسولت

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/04/28 – پ/95/136

اطلاعات بیشتر

لایروبی بخش هایی از رودخانه سیستان از صفر مرزی تا سد زهک

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور آبساران

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/12/07 – پ/95/168

اطلاعات بیشتر

لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان
نظارت: مهندسین مشاور آبساران
تاریخ و شماره قرارداد: 1396/05/29 – پ/96/144

اطلاعات بیشتر

احداث فاز تکمیلی مسیل شیر آباد شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نظارت: مهندسین مشاور پارس جویاب تاریخ و شماره قرارداد: 1399/05/25 - 99/1/743
اطلاعات بیشتر