لایروبی ابتدای رودخانه سیستان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/08/08 – پ/93/137

اطلاعات بیشتر

لایروبی رودخانه های نیکو جهان، کهورکان، کاجو و مخزن سد بمپور

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1394/04/07 – پ/94/127

اطلاعات بیشتر

لایروبی رودخانه های گالینگ و دینار کلگ حوزه شهرستان نیکشهر

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان
نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
تاریخ و شماره قرارداد: 1395/07/18 – پ/95/143

اطلاعات بیشتر

لایروبی بخش هایی از رودخانه سیستان از صفر مرزی تا سد زهک

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور آبساران

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/12/07 – پ/95/168

اطلاعات بیشتر

لایروبی فیدر کانال شماره یک و نهر طاهری

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان
نظارت: مهندسین مشاور آبساران
تاریخ و شماره قرارداد: 1396/05/29 – پ/96/144

اطلاعات بیشتر