احداث دیوارهای حفاظنی گابیونی حوزه شهرستان نیکشهر و لایروبی رودخانه های مخت و ملوران

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری تاریخ و شماره قرارداد: 1389/03/22 - پ/89/128
اطلاعات بیشتر

احداث سازه های کنترلی روی کانالهای آبیاری میانکنگی

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسیم مشاور پارس کنسولت

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/04/28 – پ/95/136

اطلاعات بیشتر

تهیه، اجرا و نصب تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شماره ۱ پساب زاهدان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور ری آب

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/03/29 – پ/97/115

اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستاهای اسکان و قادر آباد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/06/20 – 97/1/2414

اطلاعات بیشتر

عملیات خرید و نصب لوازم مورد نیاز عملیات تعمیر تاسیسات سد زهک و چاه نیمه ۳ به ۴

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/09/17 – پ/97/205

اطلاعات بیشتر

عملیات خرید و نصب لوازم مورد نیاز عملیات تعمير تاسیسات سد شیر گواز

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/09/17 – پ/97/207

مبلغ : 1.440.000.000

اطلاعات بیشتر

عملیات خرید و نصب لوازم مورد نیاز عملیات تعمير تاسیسات آبی شهرستان های هامون و هیرمند

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان
نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک
تاریخ و شماره قرارداد: 1397/09/26 – پ/97/214

اطلاعات بیشتر

عملیات خرید و نصب لوازم مورد نیار عملیات تعمير تاسیسات آبی کانال شهر نهر طاهری، چاه نیمه ۱ و …

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/07/18 – 97/9/26

اطلاعات بیشتر

عملیات خرید و نصب لوازم مورد نیاز عملیات تعمیر تاسیسات سد شیرگواز ۲

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/12/26 – پ/97/214

اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی آبرسانی به فاز اول مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور آبفن

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/12/23 – 97/1/2824

اطلاعات بیشتر