عملیات اجرایی شبکه های آب ، آب بازگردانی و فاضلاب زون 4 و نواحی A,B زون 1 اردوگاه قدس نیاتک

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان نظارت: مهندسین مشاور صدرا ساختمان تاریخ: 1401
اطلاعات بیشتر

خط انتقال آب، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان

کارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی نظارت: تاریخ و شماره قرارداد:
اطلاعات بیشتر

احدات سازه و مکانیکال ایستگاه پمپاژ شماره ۱ و خط انتقال پساب زاهدان

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور ری آب

تاریخ و شماره قرارداد: 1394/04/31 – پ/94/141

اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب روستاهای اسکان و قادر آباد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/06/20 – 97/1/2414

اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی آبرسانی به فاز اول مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور آبفن

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/12/23 – 97/1/2824

اطلاعات بیشتر

احداث ایستگاه پیاز مخزن 5۰۰ مترمکعبی و سایت مجتمع منزل آب شهرستان زاهدان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور آبفن

تاریخ و شماره قرارداد: 1399/01/25 – 99/1/160

اطلاعات بیشتر

عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای غرب و شرق بمپور

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور پارس جویاب

تاریخ و شماره قرارداد: 1399/05/25 – 99/1/743

اطلاعات بیشتر