12
آگوست

ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه

عوامل متعدد هیدرولیکی باعث می‌شود که پدیده آبشستگی درمحل سازه‌های آبی که در ساحل رودخانه‌ها احداث می‌شوند، تشدید شود. فرسایش دیواره ساحلی رودخانه توسط آب از جمله پدیده‌های شناخته...

ادامه مطلب