کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور پارس جویاب

تاریخ و شماره قرارداد: 1399/05/25 – 99/1/743