کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور آبساران

تاریخ و شماره قرارداد: 1396/05/29 – پ/96/144