کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور آبساران

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/12/07 – پ/95/168