کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

نظارت: مهندسین مشاور صدرا ساختمان

تاریخ: 1401