کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور آبفن

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/12/23 – 97/1/2824