کارفرما: شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی

نظارت:

تاریخ و شماره قرارداد: