کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور ری آب

تاریخ و شماره قرارداد: 1397/03/29 – پ/97/115