کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسیم مشاور پارس کنسولت

تاریخ و شماره قرارداد: 1395/04/28 – پ/95/136