کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت:معاونت طرح و برنامه

تاریخ و شماره قرارداد: 1392/04/31 – پ/92/111