کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت:مهندسین مشاور همیاران توسعه آب و خاک

تاریخ و شماره قرارداد: 1393/12/12 – پ/93/153