کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

نظارت: مهندسین مشاور آبفن

تاریخ و شماره قرارداد: 1399/01/25 – 99/1/160