کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان

نظارت: مهندسین مشاور ری آب

تاریخ و شماره قرارداد: 1394/04/31 – پ/94/141